logo

Staffing Pattern

Sl No. Name Designation
1 Padma Vibhushan Dr. Raghunath Mohapatra President
2 Vacant Vice-President
3 Sri Tarakanta Parida Secretary
4 Sri Prasanna Ku. Mishra F. A.
5 Sri Akshaya Ku. Sahu Sr. Asst.
6 Sri Sushanta Ku. Swain Jr. Asst.
7 Sri Maheswar Panda Driver
8 Sri Gobinda Ch. Das Peon
9 Sri Ramesh Ch. Dalai Watchman
10 Sri Sarat Ch. Samal Gallery Attendant

RTI Act.:-

1. Sri Tarakanta Parida - First Appellate Authority
2. Sri Prasanna Ku. Mishra - PIO
3. Sri Akshaya Ku. Sahu - APIO